PROJEKT SAWIN

SAWIN to flagowy projekt Grupy Balamara, cechujący się niezwykle pokaźną skalą. Zasobność złoża szacowana jest na 1200 mln ton najwyższej jakości węgla kamiennego (zgodnie ze standardami JORC), zalegające na obszarze koncesyjnym o powierzchni 137 km kwadratowych. Projekt SAWIN zlokalizowany jest w sercu Lubelskiego Zagłębia Węglowego, uznawanego za najbardziej perspektywiczne zagłębie węglonośne w Europie. W pobliżu obszaru Złoża SAWIN działa kopalnia KWK Bogdanka, najbardziej dochodowy i wydajny zakład górnictwa węglowego w Polsce. Prace rozpoznawcze prowadzone przez Grupę Balamara wykazują niezwykle korzystne warunki geologiczne. Złoże nie wykazuje silnego zaburzenia tektonicznego, a doskonała ciągłość pokładów sprzyja stosowaniu wydajnej metody ścianowej.  

Główne cechy

Obszar projektu SAWIN obejmuje powierzchnię 137km2 i zlokalizowany jest w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, kilkanaście kilometrów na wschód od światowej klasy kopalni KWK Bogdanka, zarządzanej przez spółkę akcyjną “Lubelski Węgiel Bogdanka SA”. Wniosek o koncesję na rozpoznanie Złoża SAWIN został złożony przez Grupę Balamara w 2013 roku, wkrótce po zabezpieczeniu praw do projektu NOWA RUDA Węgiel Koksujący. Balamara przeprowadziła szerokie rozpoznanie złoża- ukończony program wierceń składał się z dzieiwięciu otworów o łącznej długości ponad 7500 m.


Zasoby w Standardach JORC

Balamara zleciła wykonanie szacowania zasobowego dla Projektu SAWIN, zgodnego z międzynarodowymi Standardami JORC (2012) firmie HDR Salva (“HDR”) w Marcu 2015 roku. W tabeli poniżej zaprezentowano ogólne wyniki prowadzonych prac.

Klasa
Zasobów
Tonaż
Zaw.
Popiołu
Wilgotność
GCV
Zaw. Cz.
Lotnych
Zaw.
Siarki
 
mln ton  % %  kcal/kg % %
Inferred 1.200 10.0 3.5 6.900 33.0  1.7
TOTAL 1.200

Powyższe szacunki zasobowe oparte zostały na danych z 52 otworów wiertnicznych z zakupionej historycznej informacji geologicznej. Do określenia zasobów węgla kamiennego użyto limitów minimalnej miąższości pokładu 0.6m oraz średniej zawartości popiołu 30%. Parametry jakościowe w powyższej tabeli określone dla stanu powietrzno- suchego.


Harmonogram Projektu

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2020


Powierzchnia projektu (km2)


Otwory odwiercone do tej pory w progr. wierceń Balamara


Łączna długość odwierconych otworów (m, zaokrąglona)


Liczba wykorzystywanych otworów historycznych


Całkowite zasoby w Standardach JORC (Mt)

Obszar Projektu SAWIN


Ogłoszenia:

16/06/2015
(tylko wersja anglojęzyczna)

Sawin PFS Update

Decyzje Rządowe:

Decyzja Ministra Środowiska o przyznaniu koncesji na rozpoznanie złoża SAWIN II z dn. 29/12/2014

Przeczytaj...

Umowa o ustanowieniu użytkowania górniczego w celu użytkowania złoża węgla kamiennego w obszarze SAWIN II

Przeczytaj...

Decyzja OUG w Lublinie zatweirdzająca plan ruchu wierceń

Przeczytaj...

Charakterystyka złoża

Ocena jakościowa wyinterpretowanych przebiegów spągów pokładów, jak również korelacja i analiza geostatystyczna miąższości i parametrów jakościowych węgla, a także ogólna interpretacja struktury geologicznej pozwala stwierdzić, iż wszystkie pokłady docelowo przeznaczone do wydobycia cechują się względnie niewielkim upadem i wysokim stopniem ciągłości. Nie stwierdza się też występowania silnego zaburzenia tektonicznego ani dużych uskoków.


Prace rozpoznawcze

Zasoby węglowe Projektu SAWIN zostały oszacowane i sklasyfikowane zgodnie z wytycznymi Australian Guidelines for the Estimation and Classification of Coal Resources (Edycja 2014) i raportowane są zgodnie ze standardami JORC (2012). Wiercenia historyczne, których wyniki także włączone zostały w skład bazy danych geologicznych, wykonane zostały pod nadzorem Państwowego Instytutu Geologicznego, a zdecydowana większość z nich wykonana została z pełnym rdzeniowaniem. Wszystkie odwierty przed opróbowaniem zostały sprofilowane geologicznie. Informacje odnoszące się do pokładów, przerostów i intruzji, geologii, uzysku rdzenia, korelacji pokładów, parametrów jakościowych węgla jak i geofizyki zostały zapisane przy użyciu standardowego formatu profilowania wizualnego. Rdzenie zostały pocięte, a próbki przekazane do certyfikowanego laboratorium polskiego. W ramach tego systemu, wszystkie końcowe profile z otworów wiertniczych zostały zatwierdzone przez specjalistę, tzw. “osobę kompetentną” (ang.- Competent Person) autoryzowaną przez Państwowy Instytut Geologiczny. Podczas swojej wizyty w Polsce w listopadzie 2014 pracownicy firmy HDR roku potwierdzili, że system ten stosowany był dla wszystkich otworów wiertniczych wykonanych na przestrzeni lat na obszarze obecnego projektu Sawin Węgiel Koksujący. Wizytowali oni siedzibę Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, gdzie zapoznali się z oryginalnymi kopiami profili geologicznych. Historyczne dane otworowe z 52 otworów zostały uznane przez HDR jako w pełni zgodne z wszelkimi wymogami jakościowymi określonymi w międzynarodowych Standardach JORC.


Planowana metoda wydobycia

Bazując na wysokim stopniu ciągłości geologicznej oraz sprzyjających warunkach tektonicznych (brak zuskokowania złoża), Balamara planuje wykorzystać metodę wydobycia ścianowego. W lokalnych warunkach geologicznych możliwe będzie osiągnięcie nawet 5km wybiegu ścian, przy zastosowaniu systemu kombajnowego lub strugowego – w zależności od planowanej wysokości wybierania dla danej ściany. Zakłada się, że prace przygotowawcze w pokładzie prowadzone będą za pomocą kompleksów continuous miner, prowadząc wyrobiska w przekroju prostokątnym, z zastosowaniem wzmocnionej obudowy kotwowej stropu i ociosów. Wykorzystanie tej metody pozwoli na zminimalizowanie ilości skały płonej w urobku transportowanym na powierzchnię.


Wyniki PFS

Opracowany raport Przedwstępnego Studium Wykonalności (Pre-Feasibility Study – PFS) dla Projektu SAWIN wykazał świetne wyniki finansowe projektowanego zakładu górniczego. PFS opracowany został przez doświadczony, międzynarodowy zespół z firmy HDR Salva w czerwcu 2015 roku. Poniżej zaprezentowano główne wskaźniki Projektu, wykazujące niezwykle solidną ekonomikę Projektu SAWIN:

  • 288 mln ton – Zasoby węglowe przeznaczone do wydobycia w zoptymalizowanym planie wydobywczym
  • 921 mln USD – Wartość bieżąca netto po opodatkowaniu (NPV)
  • 51 lat – Wstępny czas życia kopalni
  • 1.75 bln USD – Skumulowany wolny przepływ gotówkowy
  • 42.8 USD/t urobku – Uśredniony koszt dla całego czasu życia kopalni na bazie Free-on-Rail (FOR)
  • 5.8 mln t – Przewidywane uśrednione roczne wydobycie dla całego czasy życia (metoda ścianowa)
  • 151 mln USD – Koszty kapitałowe prac przygotowawczych, włączając 25% rezerwy kapitałowej, wyłączając koszty dzierżawy maszyn.
  • Obecnie trwają prace nad suplementacją raportu PFS- obecny nie posiada danych uzyskanych z programu wierceń z lat 2015 i 2016. Dodatkowe dane umożliwią dalsze planowanie zagospodarowania złoża. Spodziewana jest redukcja kosztów operacyjnych oraz zwiększenie ogólnej wartości wskaźnika NPV.